Έντυπα

Βιβλιάριο «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» pdf-download

 

Εγκύκλιος για υποβολή δήλωση ενδιαφέροντος 

 

Ενημερωτική παρουσίαση powerpointicon(παρουσίαση onlinepdf-download(λήψη παρουσιασης)

 

Χρήσιμα έντυπα:

1. Έντυπο συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα

2. Έντυπο απαντήσεων συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα (για εκπαιδευτικό)

3. Σχέδιο δράσης ( Παραδείγματα:  Σχέδιο δράσης Δημοτικών , Σχέδιο δράσης Γυμνασίων )

4. Ολοκληρωμένη δράση (για εκπαιδευτικό)

5. Ημερολόγιο μικρού εκπαιδευτή για το διαδίκτυο

 

 Υλοποίηση του Προγράμματος Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο

 Διαδικασία:  

 • Ανοικτή πρόσκληση, μέσω εγκυκλίου, για συμμετοχή στο Πρόγραμμα σε σχολεία δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
 • Υποβολή αίτησης συμμετοχής από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια των ενδιαφερόμενων σχολείων (βλ. έντυπο «Δήλωση ενδιαφέροντος»)
 • Επιλογή αριθμού σχολείων για συμμετοχή. Η επιλογή των σχολείων θα στηρίζεται, κυρίως, στην ολοκληρωμένη και πλήρως στοιχειοθετημένη αίτησή τους για συμμετοχή και στη σχετική υποβολή πρότασης. 
 • Καθορισμός δύο συμβούλων για κάθε σχολείο, από διαφορετικούς οργανισμούς που στηρίζουν το έργο, οι οποίοι θα καθοδηγούν την υλοποίηση και στήριξη του σχολείου.
 • Δημιουργία της ομάδας Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο με τους μαθητές και τον/τους υπεύθυνο/ους εκπαιδευτικό/ούς (καθορισμός ονομάτων μαθητών και εκπαιδευτικών).
 • Εκπαίδευση των μικρών εκπαιδευτών μέσα από βιωματικό εργαστήριο.
 • Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για τη σχολική χρονιά και περιγραφή των δραστηριοτήτων.
 • Υλοποίηση των δράσεων.
 • Τελική σχολική εκδήλωση παρουσίασης του έργου των μικρών εκπαιδευτών για το διαδίκτυο και πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος.

  Υποχρεώσεις σχολείου:  

 • Συνάντηση Διεύθυνσης του σχολείου και υπεύθυνου/ων εκπαιδευτικού/ών με τους συμβούλους του Προγράμματος.
 • Εκπαίδευση μικρών εκπαιδευτών (από τους συμβούλους και με τη συνεργασία του/των υπεύθυνου/νων εκπαιδευτικών).
 • Παράδοση σχεδίου δράσης (βλ. έντυπο «Σχέδιο δράσης»)
  Το σχέδιο δράσης θα αναπτυχθεί από τους μαθητές και τον/τους υπεύθυνο/ους εκπαιδευτικό/ούς και θα αποσταλεί στο Π.Ι. για προγραμματισμό και στήριξη των δράσεων των μικρών εκπαιδευτών.
 • Πραγματοποίηση τεσσάρων συναντήσεων με τους συμβούλους.
 • Υλοποίηση τουλάχιστον τριών δράσεων και υποβολή στοιχείων υλοποίησης.

 Στοιχεία υλοποίησης για κάθε δράση: 

  • Έντυπο «Ολοκληρωμένη δράση» για κάθε δράση, από υπεύθυνο/ους εκπαιδευτικό/ούς.
  • Έντυπα «Ημερολόγιο μικρού εκπαιδευτή», από κάθε έναν από τους μικρούς εκπαιδευτές, για κάθε δράση.
  • Συνοδευτικό υλικό των δραστηριοτήτων (φωτογραφικό υλικό, έντυπο υλικό, παρουσιάσεις, βίντεο κτλ.).
 • Τελική εκδήλωση παρουσίασης του έργου των μικρών εκπαιδευτών για το διαδίκτυο και πιστοποίηση από τους υπεύθυνους του Προγράμματος.
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που υλοποιούνται για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. 

 

Σημειώνεται ότι θα υπάρχει συνεχής στήριξη του σχολείου, τόσο με κατ’ ιδίαν συναντήσεις όσο και με εξ αποστάσεως στήριξη. Το διαδικτυακό περιβάλλον του Προγράμματος (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/YoungCoaches.html) θα φιλοξενεί υποστηρικτικό υλικό, θα επιτρέπει τη δημιουργία ομάδων συζήτησης και θα ενημερώνεται τακτικά με ειδήσεις.   Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί νέο υποστηρικτικό υλικό για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, το οποίο φιλοξενείται διαδικτυακά στη διεύθυνση http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html, ενώ έχει αποσταλεί στα σχολεία ως εκπαιδευτικό πακέτο με τίτλο «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο». Το υλικό που θα δημιουργήσουν οι μαθητές και οι δράσεις τους θα φιλοξενούνται  στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/YoungCoaches.html).

 

Επιτυχία στο Πρόγραμμα συνιστά η επιτυχής ολοκλήρωση των πιο πάνω υποχρεώσεων. Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος, θα δοθούν τα ακόλουθα: 

 • Πιστοποιητικό στον/στους υπεύθυνο/ους εκπαιδευτικό/ούς
 • Πιστοποιητικό στους μαθητές-μικρούς εκπαιδευτές για το διαδίκτυο
 • Δίπλωμα στο σχολείο για επιτυχή συμμετοχή στο Πρόγραμμα.