Μικροί Εκπαιδευτές

Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο

Τι είναι οι Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο;

Οι Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο είναι ένα Πρόγραμμα που προσβλέπει στην εμπλοκή των  μαθητών στην εκπαίδευση των συμμαθητών τους για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.  Με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών του σχολείου τους και την υποστήριξη από ειδικούς στο θέμα, οι μικροί εκπαιδευτές καλούνται να αναπτύξουν σχέδιο δράσης για τη σχολική τους μονάδα και να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις, για να ενημερώσουν σε θέματα που αφορούν στο διαδίκτυο. Καλούνται, επίσης, να εκπαιδεύσουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, με άριστο, συνετό, δόκιμο αλλά και ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, και να  δώσουν εισηγήσεις για προστασία από  πιθανές  προκλήσεις και κινδύνους. Τέλος, καλούνται να ευαισθητοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν άλλα παιδιά, συμμαθητές και φίλους τους, καθώς επίσης τους γονείς και εκπαιδευτικούς στο σχολείο τους. Η δράση τους μπορεί να διευρυνθεί στην κοινότητα στην οποία ανήκει το σχολείο τους αλλά και σε άλλες οργανωμένες δράσεις για το θέμα.  

Γιατί οι Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο; 

Είναι φανερό ότι τα παιδιά ζητούν την άποψη των συνομήλικών τους για διάφορα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Φαίνεται ότι μεταξύ συνομηλίκων υπάρχει μεγαλύτερη αλληλοκατανόηση, τόσο στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν όσο και στους τρόπους επικοινωνίας και επίλυσης των ζητημάτων αυτών. Ειδικά για το θέμα του διαδικτύου, η αξιοποίηση μικρών εκπαιδευτών προσφέρεται, δεδομένου ότι οι μαθητές βιώνουν εμπειρίες με τη χρήση του διαδικτύου και κατέχουν δεξιότητες χρήσης, εφόσον είναι καθημερινό εργαλείο στη ζωή τους.  

Παράλληλα, η αλληλοεκπαίδευση σε θέματα που προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών, προϋποθέτει την κατανόηση των θεμάτων αυτών, τη δόμηση ιδίας γνώσης και την ικανότητα μετάδοσης της γνώσης αυτής σε άλλους.  Επομένως, μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές δεν αποκτούν μόνο το περιεχόμενο ως γνώση αλλά και δεξιότητες σημαντικές για την προσωπική και κοινωνική εξέλιξή τους, όπως:

 • τη συνεργασία
 • την ανάπτυξη σχεδίου δράσης με στόχους και δραστηριότητες
 • την επίλυση προβλημάτων
 • τον αναστοχασμό και την αυτοαξιολόγηση
 • την επικοινωνία, μετάδοση και διάχυση γνώσης
 • την καλλιέργεια στάσεων και αξιών.
 • οι μαθητές εμπιστεύονται περισσότερο τη γνώμη των συνομήλικών τους.
 • οι μαθητές γνωρίζουν τι είναι περισσότερο χρήσιμο και ενδιαφέρον για τους συμμαθητές τους και μπορούν να τους δώσουν σχετικές πληροφορίες και στήριξη, με ειλικρίνεια και νόημα.
 • οι γονείς είναι πιθανότερο να ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικές δράσεις, εάν τα παιδιά τους έχουν κεντρικό ρόλο στις δράσεις αυτές, ενώ παράλληλα οι μαθητές γίνονται διαμεσολαβητές στην ευαισθητοποίηση των γονέων.
 • η διάχυση της γνώσης, των ιδεών και των εμπειριών μεταξύ των παιδιών εμπλουτίζει και διευρύνει την κατάκτηση του θέματος.
 • εκπαιδεύοντας άλλα άτομα, οι μαθητές εμπλέκονται σε διαδικασία μάθησης, εφόσον χρειάζεται να διερευνήσουν και να εξηγήσουν τις ιδέες τους σε άλλους.
 • οι μαθητές -μέσα από τη προετοιμασία των δράσεών τους- θα αναπτύξουν δεξιότητες οργάνωσης και σχεδιασμού και θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, ενώ θα αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη για τη μάθησή τους.

Τέλος, το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία για υποστήριξη και άμεση ενημέρωση από ειδικούς στο θέμα, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να συμβάλουν σε θετικές δράσεις στην κοινότητά τους.

Επομένως, ένα σχολείο μπορεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο, επειδή:

 • οι μαθητές εμπιστεύονται περισσότερο τη γνώμη των συνομήλικών τους.
 • οι μαθητές γνωρίζουν τι είναι περισσότερο χρήσιμο και ενδιαφέρον για τους συμμαθητές τους και μπορούν να τους δώσουν σχετικές πληροφορίες και στήριξη, με ειλικρίνεια και νόημα.
 • οι γονείς είναι πιθανότερο να ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικές δράσεις, εάν τα παιδιά τους έχουν κεντρικό ρόλο στις δράσεις αυτές, ενώ παράλληλα οι μαθητές γίνονται διαμεσολαβητές στην ευαισθητοποίηση των γονέων.
 • η διάχυση της γνώσης, των ιδεών και των εμπειριών μεταξύ των παιδιών εμπλουτίζει και διευρύνει την κατάκτηση του θέματος.
 • εκπαιδεύοντας άλλα άτομα, οι μαθητές εμπλέκονται σε διαδικασία μάθησης, εφόσον χρειάζεται να διερευνήσουν και να εξηγήσουν τις ιδέες τους σε άλλους.
 • οι μαθητές -μέσα από τη προετοιμασία των δράσεών τους- θα αναπτύξουν δεξιότητες οργάνωσης και σχεδιασμού και θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, ενώ θα αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη για τη μάθησή τους.
 • μέσα από τη συνεργασία με άλλους μαθητές στο σχολείο τους και τους ειδικούς που θα τους στηρίζουν, οι μαθητές θα δίνουν και θα παίρνουν ανατροφοδότηση και θα αξιολογούν τη μάθησή τους.